Struktura modułu dla studiów nad młodzieżą

Jak dojechać do Student Xerox Tambaram w Chennai z Moovit

Studia nad młodzieżą to interdyscyplinarna dziedzina akademicka, która skupia się na rozwoju, psychologii, kulturze i polityce młodych ludzi. Skupia się poza konkretną grupą kulturową na relacjach między młodymi ludźmi w większych społeczeństwach. Choć istnieje wiele kontrowersji na temat tego, co stanowi „dobre” badania nad młodzieżą, studiowanie tego tematu przynosi wiele korzyści. Pomimo szerokiego zakresu, dziedzina ta nadal się rozwija, a nowe tematy są dodawane do jej badania każdego dnia.

Prezentowany tekst jest efektem naszych działań w partnerstwie z pg2.pl

Zawartość modułu

Moduł ten bada społeczne, kulturowe i historyczne czynniki, które wpływają na dzieci. Badanie dzieciństwa i dorastania ma szeroki zakres, obejmujący zagadnienia od interakcji twarzą w twarz do instytucji na dużą skalę, ruchów i procesów globalnych. Studenci zostaną wprowadzeni do szerokiego zakresu tematów, od początków nowoczesnego społeczeństwa do wpływu współczesnych wydarzeń i kwestii na dzieci i młodzież. Studenci mogą oczekiwać, że dowiedzą się o wielu sposobach kształtowania dzieci, od ich życia rodzinnego po relacje z przyjaciółmi i kolegami.

Moduł Global Migration ma na celu dostarczenie studentom globalnej perspektywy na zjawisko migracji i rolę społeczności migrantów. Moduł ten będzie badał, w jaki sposób społeczności migrantów w Wielkiej Brytanii są dotknięte nowymi globalnymi trendami, włączając pojęcia pozycjonalności, władzy i różnicy. Moduł zajmuje się również rolą ideologii w określaniu tożsamości i przynależności w społeczeństwie wielokulturowym. Studenci zyskają większe zrozumienie globalnych kwestii, w tym wpływu mniejszości rasowych i religijnych na rozwój ich społeczności i społeczeństwa.

Moduł ten obejmuje również możliwości rozwoju zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rozwoju młodzieży / społeczności. Uczy kluczowych umiejętności i teorii, które zwiększają możliwości zatrudnienia praktyków. Moduły dają również praktykom możliwości rozwijania własnych umiejętności zawodowych i krytycznej refleksji nad swoją praktyką. Będą również wyposażeni w zrozumienie roli pracy społecznej w społeczności. Będą również w stanie zastosować swoją nową wiedzę i umiejętności w swoim życiu zawodowym, podnosząc jakość swojej pracy i swoich relacji.

Oprócz rozwijania praktycznych i zbywalnych umiejętności niezbędnych do praktyki zawodowej, Youth Studies BSc przygotowuje również studentów do podjęcia ról przywódczych w organizacjach młodzieżowych. Oprócz posiadania wykwalifikowanych badaczy młodzieży w kadrze, moduł obejmuje również dyskusje i debaty, w których występują zewnętrzni prelegenci. Każdy z modułów w tym programie reprezentuje różne aspekty kultury młodzieżowej i skłania studentów do refleksji nad kontekstem społecznym i kulturowym, w którym żyją. Moduł uczy uczniów oceniać siebie jako jednostki, w tym sposób identyfikacji, płeć i tożsamość.

Ponadto moduł YW podkreśla znaczenie refleksyjnego myślenia i włącza badania w działaniu jako sposób na poprawę praktyki zawodowej. Co więcej, skupia się on również na praktykach antyopresyjnych. Jako taki, moduł ten łączy się z modułem dysertacji. Ponadto bada sprawiedliwość społeczną i praktykę antyopresyjną poprzez pracę grupową. Moduł jest również zaprojektowany w celu wspierania umiejętności analitycznych i uczenia się studentów.

Moduł ten zapewnia szeroki zakres koncepcji, które będą miały wartość w całym programie. To również sprzyja umiejętności krytycznej analizy i oferuje możliwości rozwijania linii argumentów i dokonywania osądów. Wprowadza również podejście oparte na współpracy z dziećmi i ich potrzebami w zakresie ochrony. Kurs opiera się na wcześniejszej nauce i rozwija zrozumienie studentów, jak zastosować te zasady w praktyce. Ponadto, moduł wprowadza studentów do różnych kontekstów ustawowych, które kierują praktyką.

Cele modułu

Głównym celem modułu studiów młodzieżowych jest zrozumienie współczesnych kontekstów, w których żyją i współdziałają młodzi ludzie. Ma on na celu podkreślenie roli rasy jako źródła podziału społecznego oraz wykazanie związku między różnorodnością etniczną a niesprawiedliwością społeczną. Studenci zyskają głębsze zrozumienie społecznych i indywidualnych procesów, które powodują niesprawiedliwość społeczną, a także tego, jak młodzież może rzucić wyzwanie tej sytuacji. Moduł ten jest bardzo istotny dla każdego, kto jest zainteresowany pracą w sektorze młodzieżowym lub postępem kariery w tym obszarze.

Moduł YW koncentruje się na wykorzystaniu umiejętności refleksyjnego i krytycznego myślenia. Obejmuje on badania w działaniu, wykazując znaczenie identyfikacji i podnoszenia kwestii oraz rozwijania refleksyjnych myślicieli. Łączy się z modułem dysertacji, zajmując się kwestiami sprawiedliwości społecznej, praktykami antyopresyjnymi i rolą emocji w transformacyjnym uczeniu się. Moduł bada również sprawiedliwość społeczną, wykorzystując pracę grupową i badania w działaniu, aby zająć się kwestiami antyopresji i sprawiedliwości społecznej.

Moduł ten ma na celu zapoznanie studentów z różnymi kwestiami w społeczeństwie i pomóc im w refleksji nad własnymi wartościami i poglądami. Studenci zyskają lepsze zrozumienie złożoności i dynamiki grup marginalizowanych, a także roli władzy. Kurs będzie również badał, w jaki sposób polityka i praktyka mogą promować równość i różnorodność. Ponadto studenci zdobędą uznanie dla antyopresyjnych praktyk i polityk. I wreszcie, studenci będą w stanie zidentyfikować i zająć się problemami społecznymi, które mogą negatywnie wpływać na życie młodych ludzi.

W trakcie tego modułu studenci poznają konstrukcje seksualności wśród dzieci i młodych dorosłych. Dowiedzą się o różnych sposobach, w jaki młodzi ludzie rozumieją seksualność i rozwijają swoją tożsamość seksualną. Moduł podkreśla również znaczenie uczestnictwa dzieci w decyzjach mających wpływ na ich życie. Istnieją również możliwości poznania roli rasy we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza w kontekście globalizacji kultury. Ważne jest, aby zrozumieć, jak społeczeństwo kształtuje młodych ludzi i jak odnosi się do ich doświadczeń.

Oprócz nauki o kontekstach społecznych, w których żyją dzieci, studenci studiów młodzieżowych uczą się również o opiece nad dziećmi i wpływie przepisów dotyczących opieki nad dziećmi. Moduł ten jest doskonałym wprowadzeniem do dziedziny, ale jest to również świetny sposób, aby uzyskać poczucie roli dzieci w społeczeństwie. Stopień w tym temacie pozwoli studentom zbadać te kwestie bardziej krytycznie. Pomoże im również zrozumieć, dlaczego świat wokół nich jest taki, jaki jest.

Podczas tego modułu studenci zidentyfikują wybrany przez siebie obszar badań, a następnie opracują umowę o naukę, która nakreśli okres, w którym będą badać ten temat. Uzgodnią również sposób, w jaki będą oceniać własną naukę. W trakcie tego procesu studenci rozwiną umiejętności krytycznej refleksji, które pozwolą im udoskonalić ich obecne umiejętności. Rozwiną również umiejętność angażowania się w pracę grupową. W miarę rozwoju swoich umiejętności studenci będą przygotowani do pracy w organizacji, która ich ceni i chce wspierać.

Struktura modułu

Struktura modułu dla Studiów Młodzieżowych jest zaprojektowana tak, aby dać studentom gruntowne podstawy w zasadach pracy z młodymi ludźmi. Koncentruje się na kwestiach i wyzwaniach, przed którymi stają młodzi ludzie, ich kontekście i strukturach nierówności. Student rozwija krytyczne zrozumienie współczesnej polityki i praktyki społecznej. Moduł jest nauczany na poziomie licencjackim i jest odpowiedni dla osób, które chcą pracować w sektorze młodzieżowym. Oto kilka najważniejszych punktów struktury modułu Youth Studies.

Po pierwsze, istnieją moduły studiów społecznych, które koncentrują się na kwestiach, które mają wpływ na dzieci i młodzież. Przedmioty te badają szeroki zakres zagadnień, w tym politykę społeczną i procesy międzynarodowe. Zapewniają również studentom zrozumienie różnych rodzajów pracy, które wykonują młodzi ludzie. Niektóre z tych modułów mogą być związane z kryminologią, ruchami społecznymi lub socjologią. Struktura modułów dla Youth Studies została zaprojektowana tak, aby dać studentom jak najlepsze podstawy do ich kariery.

Struktura modułu dla Studiów Młodzieżowych jest zorganizowana wokół czterech głównych tematów: media i społeczeństwo, sztuka i praca z młodzieżą, a także teorie sprawiedliwości i rola jednostki w społeczności. W drugiej połowie kursu studenci będą badać pracę z młodzieżą i politykę w krajach Globalnego Południa. Trzeci moduł koncentruje się na mediach i kulturze młodzieżowej i bada kwestie, które wpływają na młodych ludzi. Istnieje również moduł dotyczący mediów i młodzieży.

Trzeci moduł w programie nauczania Studiów Młodzieżowych koncentruje się na niesprawiedliwości społecznej i tym, jak te kwestie społeczne przejawiają się w codziennym życiu. Trzeci moduł bada kwestie społeczne, które dotyczą osób o różnych zdolnościach i pochodzeniu. Celem tego modułu jest rozwój umiejętności krytycznego myślenia poprzez połączenie analizy historycznej z nauczaniem oddolnym. Autorka modułu, Sofia Akel, występowała w The Guardian, GRM Daily, Al Jazeera, NBC, the Huffington Post i Channel 4 News.

Czwarty moduł skupia się na koncepcji różnorodności i wielokulturowości. Pomaga uczniom zrozumieć znaczenie różnorodności w naszym społeczeństwie i jak doświadczenia mniejszości ukształtowały sposób, w jaki żyjemy dzisiaj. Umożliwia uczniom krytyczną analizę własnych doświadczeń związanych z wielokulturowością, a także doświadczeń innych osób. Poprzez włączenie różnorodności do struktury modułu, studenci będą mogli lepiej zrozumieć, jak doświadczenia grup marginalizowanych odnoszą się do ich własnego życia.

Studenci mogą również zdecydować się na studiowanie modułów opcjonalnych. Kursy te oferują element wyboru w ramach programu kursu, ale ich dostępność może się różnić z roku na rok i może być ograniczona przez wymagania dotyczące harmonogramu. Dostawa kursu jest zwykle mieszanką wykładów, warsztatów, prezentacji i pracy w małych grupach. Moduły opcjonalne mogą również obejmować krajowe lub europejskie wycieczki terenowe. Ponadto studenci mogą zdecydować się na prowadzenie intensywnych badań w jednym z głównych miast europejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *